Bruk av bilder

Bilder av barn på nett
Foreldre får stadig spørsmål om det er greit at skolen, barnehagen, skolekorpset legger ut bilder av barna på sine nettsider. Skal man si Ja eller Nei?

Barneombudet oppfordrer foreldre til å være skeptisk til publisering av bilder av barn på internet.

Ingen barn under 15 på skoler og i barnehager kan fotograferes eller filmes for offentlig bruk, uten at foreldre/foresatte har gitt tillatelse.

Men, selv om det juridiske ansvaret ligger hos foreldre/ foresatte er det også viktig å ta med barna på råd. Barn har rett til å si sin mening i saker som angår det. Det er ikke sikkert at barnet selv ønsker å ha bildet sitt på nettet. Dette vil ofte variere noe med alder.

Krever godkjenning fra foreldre
Foto er likestilt med personopplysninger, så når barnehagen, skolen eller en forening skal publisere bilder av barn krever dette godkjenning av foreldrene.

Les også om offentliggjøring av foto i Åndsverkslovens §45c

I temaheftet om «IKT og barnehagen» publisert av Kunnskapsdepartementet står det følgende:

«Før personalet går i gang med å publisere foto av barna på Internett må de tenke gjennom hva slags foto de publiserer, om det er nødvendig å publisere fotoene, hvilken nytte publisering av fotoene kan ha og hvilke ulemper en slik publisering kan innebære»

En måte å forhindre misbruk av bilder er å legge ut lavoppløselige bilder. Barneombudet vil også sterkt fraråde å identifisere barn ved navn. Barn har krav på ekstra beskyttelse.

Må bildene være tilgjengelig for alle?
Også datatilsynet oppfordrer til å være forsiktig med å publisere bilder, navn og andre opplysninger om barn og unge på Internett. Tenk nøye gjennom behov og formål, og se på ulempene publiseringen kan innebære.

"Det kan ha negative konsekvensar å publisere namn og bilete på Internett, og mange barn og føresette ønskjer av ulike grunnar ikkje ei slik publisering. Det kan vere gode grunnar til å verne barn og unge mot einskilde miljø eller personar", skriver datatilsynet på sine nettsider.

Har skolen/barnehagen retningslinjer for publisering på nett?
Barneombudet er opptatt av at foreldre har rett til å reserver seg mot at bilder av barn blir publisert på nettet.

Noen skoler og barnehager er flinkere enn andre når det gjelder å opplyse foreldre og foresatte om publisering av bilder.

Dersom det er tvil, ta kontakt med barnehagen/ skolen og spør om det er utarbeidet retningslinjer for publisering av foto. Ta en diskusjon på foreldremøtet. Foreslå klare og tydelige regler.

Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt har også laget et forslag til samtykkeærklæring for barn i forbindelse med bilder og videooptak på skole, barnehage og fritidsklubb/idrettslag.

Veileder fra datatilsynet
Datatilsynet har laget en veileder om bilder av barn på nett. Last den ned, eller bestill den her: I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett

Samtykkeerklæring
Her finner du Medietilsynet Trygg bruks samtykkeerklæring for barn i forbindelse med bilde- og videoopptak. Denne kan brukes f.eks. av skoler, fritidsklubber med mer i diverse sammenhenger der barn og unge blir tatt bilde eller gjort opptak av.

Barn og unge kommer stadig i situasjoner hvor bilde- og videoopptak er aktuelt, og der dette eventuelt ønskes publisert på nettsteder, hjemmesider og så videre. I den sammenheng er det viktig for barn, unge og deres foresatte, skoler og ansvarlige å ha redskaper for å opprettholde barn og unges rettigheter når det gjelder opptak av dem, og bruken av disse.

Vi oppfordrer til at skolen/ fritidsklubben/ andre skreddersyr sine samtykkeerklæringer - og at dere også leser Datatilsynets brosjyre "I beste mening...": et veiledningshefte for å gi noen innspill til håndteringen av bilder av barn på nett. Et spørsmål er hva som faktisk er lov eller ikke, men fordi om det er lov – er det nødvendigvis lurt?

Her kan du laste ned en samtykkerklæring utarbeidet av Trygg bruk-prosjektet i Medietilsynet. Medietilsynet har laget dette som en samtykkeerklæring som kan brukes som den er, eller som et utgangspunkt for dette. Medietilsynet Trygg bruk er ikke ansvarlig for at kontrakten oppfylles.

PDF - samtykkeerklæring
Comments